วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

"ปฏิรูปการศึกษาไทย" ได้ยินคำๆนี้มาเป็นทสวรรษแล้ว ฟังแนวคิดดีๆจาก ดร.ท่านหนึ่งในสภาของลาวกันครับ

  ผมเคยได้ยินคำว่า "ปฏิรูปการศึกษา"  จากกระบอกเสียงต่างๆของทางภาครัฐมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว แทบจะทุกยุค ทุกสมัย เปลี่ยนมาต่อกี่รัฐบาลแล้วก็ตาม แต่ตลอดช่วง
หลายปีที่ผ่านมานั้น ผลชีสัดคุณภาพของการศึกษาไทยก็ยังอยู่รั้งท้ายๆในภูมิภาคอาเชี่ยนตลอดหลายปีที่ผ่านมา เป็นมาทุกๆปี ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลมาแล้วจะกี่ชุดๆ.. และก็ยังคงได้ยินนโยบายภาครัฐในเรืองที่ว่าจะต้องปฏิรูปการศึกษาไทยแทบจะทุกยุค ทุกสมัย ...


     ลองฟังดูนะครับ  

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คู่มือมนุษย์ หนังสือที่ดีที่สุดของท่านพุทธทาสที่ชาวพุทธต้องอ่าน [รับฟังหนังสือเสียง]

  รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านพุทธทาสในโอกาสต่างๆ โดยเนื้อหาภายในเล่มจะชี้ให้เห็นว่าในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าเริ่มสอนเรื่องอะไรและผลของการปฏิบัติตามคำสอนจะเป็นอย่างไรในที่สุด โดยได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติมีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทมีคุณธรรมประจำใจสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

1. ใจความสำคัญของพระพุทธศาสนา (พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร)
2. ไตรลักษณ์ (ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง)
3. อุปทานสี่ (อำนาจของความยึดติด)
4. ไตรสิกขา (ขั้นของการปฏิบัติศาสนา)
5. เบญจขันธ์ (คนเราติอะไร)
6. สมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติ (การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ)
7. สมาธิแลวิปัสสนาตามหลักวิชาในรูปเทคนิค (การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา)
8. อริยบุคคลกับการละกิเลส (ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก)
9. พุทธศาสนากับคนทั่วไป (พุทธศาสนาสอนศิลปะการเป็นคน)
10. ตุลาการตามอุดมคติแห่งพระพุทธศาสนา (สรุปกถาธรรมบรรยาย)
รับฟังหนังสือเสียง โดย Jozho.netย

(ขอขอบคุณเสียงอ่านจาก
: youtube.com/ลงทุนด้วยหลักธรรม)

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรณียเมตตสูตร (บทเมตตัญจะ) หรือ กรณียเมตตปริตร สวดแล้วเทวดารักษา ภูตผีปีศาจไม่รบกวน

กรณียเมตตสูตร
Karaniya Metta Sutta 
The Hymn of Universal Love

Acharya Buddharakkhita แปลจากบาลีเป็นอังกฤษ
สมลักษณ์ วันโย เรียบเรียง

กรณียมตฺถกุสเลน ยนฺตํ สนฺตํ ปทํ อภิสเมจฺจ
สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ สุวโจ จสฺส อนติมานี
กิจอันใดอันพระอริยเจ้า บรรลุบทระงับกระทำแล้ว กิจนั้นอันกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำ
กุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหาญและซื่อตรงดี เป็นผู้ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่มีอติมานะ
Who seeks to promote his welfare, Having glimpsed the state of perfect peace, Should be able, honest and upright, Gentle in speech, meek and not proud.
สนฺตุสฺสโก จ สุภโร จ อปฺปกิจฺโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ
สนฺตินฺทฺริโย จ นิปโก จ อปฺปคพฺโภ กุเลสุ อนนุคิทฺโธ
เป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย เป็นผู้มีกิจธุระน้อย ประพฤติเบากายเบาจิต มีอินทรีย์อันระงับแล้ว มีปัญญา เป็นผู้ไม่คะนอง ไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย
Contented, he ought to be easy to support, Not over-busy, and simple in living.Tranquil his senses, let him be prudent, And not brazen, nor fawning on families.
น จ ขุทฺทํ สมาจาเร กิญฺจิ
เยน วิญฺญู ปเร อุปวเทยฺยุ ํ
สุขิโน วา เขมิโน โหนฺตุ
สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา
วิญญูชนติเตียนคนทั้งหลายอื่นได้ด้วยกรรมอันใด ไม่พึงประพฤติกรรมอันนั้นเลย (พึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่า) ขอสัตว์ทั้งปวง จงเป็นผู้มีสุข มีความเกษม มีตนถึงความสุขเถิด
Also, he must refrain from any action That gives the wise reason to reprove him. (Then let him cultivate the thought:) May all be well and secure, May all beings be happy!
เย เกจิ ปาณภูตตฺถิ
ตสา วา ถาวรา วา อนวเสสา
ทีฆา วา เย มหนฺตา วา
มชฺฌิมา รสฺสกา อณุกถูลา
ทิฏฺฐา วา เย จ อทิฏฺฐา
ัตว์มีชีวิตทั้งหลาย เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ ยังเป็นผู้สะดุ้ง (คือมีตัณหา) หรือเป็นผู้มั่นคง (ไม่มีตัณหา) ทังหมดไม่เหลือ เหล่าใด ยาวหรือใหญ่ หรือปานกลาง หรือสั้น หรือผอม พี เหล่าใดที่เราเห็นแล้ว หรือมิได้เห็น
Whatever living creatures there be, Without exception, weak or strong, Long, huge or middle-sized, Or short, minute or bulky,Whether visible or invisible,
เย จ ทูเร วสนฺติ อวิทูเร
ภูตา วา สมฺภเวสีวา
สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สิขิตตฺตา
หล่าใดที่อยู่ในที่ไกลหรือที่ไม่ไกล ที่เกิดแล้ว หรือกำลังแสวงหาภพก็ดี ขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้น จงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิด
And those living far or near, The born and those seeking birth, May all beings be happy!
น ปโร ปรํ นิกุพฺเพถ
นาติมญฺเญถ กตฺถจิ นํ กิญฺจิ
พฺยาโรสนา ปฏีฆสญฺญา
นาญฺญมญฺญสฺส ทุกฺขมิจฺเฉยฺย
สัตว์อื่นอย่างพึงข่มเหงสัตว์อื่น อย่าพึงดูหมื่นอะไรๆ เขาในที่ไร ๆ เลย ไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน เพราะความกริ้วโกรธและความคุ้มแค้น
Let none deceive or decry His fellow anywhere; Let none wish others harm In resentment or in hate.
มาตา ยถา นิยํ ปุตฺตํ
อายุสา เอกปตฺตมนุรกฺเข
เอวมฺปิ สพฺพถูเตสู
มานสมฺภาวเย อปริมาณํ
มารดาถนอมลูกคนเดียว ผู้เกิดในตนด้วยย่อมพร่าชีวิตได้ ฉันใด พึงเจริญเมตตา มีในใจ ไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวง แม้ฉันนั้น
Just as with her own life A mother shields from hurt Her own son, her only child, Let all-embracing thoughts For all beings be yours.
เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมึ
มานสมฺภาวเย อปริมาณํ
อุทฺธํ อโธ คิริยญฺจ
อสมฺพาธํ อเวรํ อสปตฺตํ
ุคคลพึงเจริญเมตตา มีในใจไม่มีประมาณในโลกทั้งสิ้น ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องเฉียง เป็นธรรมอันไม่คับแคบ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู
Cultivate an all-embracing mind of love For all throughout the universe, In all its height, depth and breadth — Love that is untroubled And beyond hatred or enmity.
ติฏฺฐญฺจรํ นิสินฺโต วา
สยาโน วา ยาวตสฺส วิคตจมิทฺโธ
เอตํ สตึ อธิฏฺเฐยฺย
พฺรหฺมเมตํ วิหารํ อิธมาหุ
ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น ยืนอยู่ก็ดี เดินไปก็ดี นั้งแล้วก็ดี นอนแล้วก็ดี เป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใด ก็ตั้งสติอันนั้นไว้เพียงนั้น บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวกิริยาอันนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในพระศาสนานี้
As you stand, walk, sit or lie, So long as you are awake, Pursue this awareness with your might: It is deemed the Divine State here.
ทิฏฺฐิญฺจ อนุปคมฺม สีลวา
ทสฺสเนน สมฺปนฺโน
กาเมสุ วิเนยฺย เคธํ
น หิ ชาตุ คพฺภเสยฺยํ ปุนเรตีติ
บุคคลทีมีเมตตา ไม่เข้าถึงทิฏฐิ เป็นผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยทัสสนะ (คือโสดาปัตติมรรค) นำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออก ย่อมไม่ถึงความนอน(เกิด) ในครรภ์อีก โดยแท้ทีเดียวแล
Holding no more to wrong beliefs, With virtue and vision of the ultimate, And having overcome all sensual desire, Never in a womb is one born again.

ขอขอบคุณที่มา 
SOURCE : 

ขอขอบคุณวีดีโอจาก
 youtube.com/Dhamma donatวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

งานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่นิด แซ่ตั้งงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่นิด แซ่ตั้ง

• พิธีลอยอังคาร ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
และ พิธีกงเต็ก ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ •

อาลัยรักคุณแม่นิด แซ่ตั้ง จากลูกๆหลานๆ • งานประชุมเพลิงศพคุณแม่นิด แซ่ตั้ง ณ วัดสุวรรณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑  •

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

บทเรียนจากชีวิตของ.."นกอินทรี"

                             "นกอินทรี" 🦅


นกอินทรีเป็นสัตว์ปีกที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลก มันมีอายุยาวนานถึง 70 ปี เมื่อเราเอ่ยถึงมัน ก็คงต้องนึกถึงปีกอันสง่างามและกรงเล็บที่ทรงพลัง แต่จะมีใครรู้หรือไม่ว่ามันมีช่วงชีวิตที่เป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงของมันด้วย

นกอินทรี พออายุ 40 ปี ปากของมันจะงองุ้ม จะจิกจะกินอะไรก็ทำได้ยาก เล็บมันจะยาวและโค้งงอ มันจะจับสัตว์กินเป็นอาหารเหมือนเดิม มันก็ไม่อาจจะสามารถทำได้ง่าย และปีกที่งามของมันก็จะเกิดขนปกคลุมจนหนาและหนักที่ให้มันบินแต่ละครั้งต้องทำด้วยความยากลำบาก ช่วงเวลานี้กินเวลายาวนานถึง 150 วัน หรือ 5 เดือนกว่า พอมาถึงช่วงนี้ มันมีทางเลือก 2 ทางในชีวิต คือ...

1. ฆ่าตัวตายเสีย👎🏻
2. ต้องอดทนและต้องผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้ 💪🏼

เมื่อมันเลือก ทางเลือกที่ 1...มันก็สามารถทำได้ด้วยการเอากรงเล็บปาดคอตัวเองจบชีวิตมันลง หรือไม่ก็ทรมานตายไปเอง... ☠️

แต่ถ้ามันเลือกทางเลือกที่ 2...มันต้องบินขึ้นสู่ภูเขาหินสูง และเคาะปากมันกับหินเป็นร้อยเป็นพันครั้ง เพื่อให้จงอยปากของมันหลุดออกมา หลังจากนั้น มันต้องเคาะเล็บตนเองที่งองุ้มกับพื้นหินที่แข็งๆ ให้เล็บหลุดออกมาทีละเล็บจนหลุดออกจนหมด มันต้องจิกขนที่หนาเตอะตรงอก ตรงปีกออกทีละชิ้น ทีละชิ้นจนขนที่หนาเตอะเหล่านั้นหมดไป แน่นอนกระบวนการเหล่านี้ต้องกินเวลานาน และเจ็บปวดทุกข์ทรมานแสนสาหัสสากรรจ์ กระบวนการจะเริ่มอย่างช้าๆ และสิ้นสุดลงเมื่อครบ 150 วัน 👏🏼

เมื่อมันผ่านไปได้รางวัลของมันคือ ปากที่จะงอกออกมาใหม่สวยงามกว่าเดิม เล็บที่จะงอกออกมาใหม่ แหลมคมและงอ อย่างสวยงาม เหมาะแก่การล่าสัตว์หาอาหาร เหมาะแก่การดำรงชีวิต และของขวัญล้ำค่าอีกอย่างคือ ชีวิตที่จะมีต่อไปได้อีก 30 ปี เป็นชีวิตที่สง่างามและมีเกียรติ มันจะบินขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้ง ด้วยปีกที่ทรงพลังกว่าเดิม แต่ถ้าหากว่ามันไม่ผ่านบททดสอบ มันไม่ยอมทนทุกข์ และไม่ยอมเจ็บทน เอาปากออก และไม่ยอมเจ็บเพื่อจะเอาเล็บตนเองออก และไม่ยอมอดทนที่จะจิกเอาขนที่มีจำนวนมากมายและหนาเตอะออก เมื่อผ่าน 150 วัน มันจะต้องตายในที่สุด...มีนกอินทรีหลายตัวมากที่ผ่านบททดสอบ และก็มีจำนวนมหาศาลมากเช่นกันที่ตายในบททดสอบ 150 วันนี้ 🙌🏼

มนุษย์เราเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องมีทั้งสุขและทุกข์...เมื่อเราเจอเหตุการณ์ เจ็บปวด ที่ทำให้เราต้องอดทนจนถึงที่สุด เพราะเรารู้ว่าเมื่อเราผ่านมันไปได้ ชีวิตเราย่อมมีสิ่งที่ดีๆ รอเราข้างหน้าแน่นอน...
ถ้ามีหลายครั้งที่เราเจ็บเหลือเกิน ล้มเหลว พ่ายแพ้ เราร้องไห้ เราล้มลงทั้งยืน ให้เรา...อย่าหมดหวังในชีวิต จงลุกขึ้นสู้อุปสรรคนั้น อย่าคิดทิ้งบททดสอบ...เหมือนนกอินทรีบางตัวที่ไม่ยอม ทนเจ็บ ไม่ยอมทนทรมานเพียงชั่วคราว 🤟🏼

เวลาแห่งความทุกข์มีกันทุกคน แต่มันไม่ได้มีตลอดนิรันดร์ เมื่อเราผ่านได้ มันก็จะหายไปเอง เหลือทิ้งไว้แต่ความเข้มแข็งของเราที่มีมากกว่าเดิม อุปสรรคไม่เคยฆ่าใครตาย...อุปสรรค เป็นกำแพงที่มีเพื่อให้เราข้าม เพื่อที่เราจะเติบโต เพื่อที่เราจะแข็งแกร่งขึ้น เพื่อที่เราจะงดงามขึ้น...✨

จงเป็นดั่งนกอินทรี ที่มีชีวิตต่อไป...และร่ำรวยมั่งคั่งในทุกด้าน ได้อีก 30 ปี ข้างหน้า...และส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน คนรัก ได้อย่างภาคภูมิใจ...🌈

#คำคม

Cr : Forward LINE

Swimming Pool Consult & Assistant

ยินดีให้คำปรึกษาการดูแลรักษาและการแก้ปัญหาสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Assistant ยินดีให้คำปรึกษาการดูแลรักษาและการแก้ปัญหาสระว่ายน้ำ              สุบรรณ์ คำแพง       Suban K. [Engine...

Most watched